خانواده آزمایشگاه

 

 

خانواده آزمـایشگاه رازی

 

موسسیـن :

1.    آقای دکتر صبا هدی

مدیر اجرایی آزمایشگاه تشخیص طبی آسیب شناسی و ژنتیک رازی

 تحصیلات : پزشک ، متخصص آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی

سوابق :

 •  سهامدار و عضو هیات مدیره شرکت رازی نیک آزما 
 • عضو سابق هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

2.    آقای دکتر رضا شهباز 

مدیر اجرایی آزمایشگاه تشخیص طبی آسیب شناسی و ژنتیک رازی

تحصیلات : پزشک ، متخصص آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی

 سوابق :

 • سهامدار و عضو هیات مدیره شرکت رازی نیک آزما

 

 

3.    آقای دکتر سید محمود حبیب زاده

مدیر ارشد آزمایشگاه تشخیص طبی آسیب شناسی و ژنتیک رازی

  تحصیلات : پزشک ، متخصص آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی

سوابق : 

 •  مسئول فنی آزمایشگاه رازی
 • سهامدار و رئیس هیات مدیره شرکت رازی نیک آزما 
 •   رئیس انجمن پاتولوژی استان گیلان
 • عضو هیات تجدید نظر انتظامی  نظام پزشکی استان گیلان
 • عضو آکادمی بین المللی پاتولوژی

                                  

                                                                   

4.    آقای دکتر سید علیرضا مصباح

معاون فنی آزمایشگاه تشخیص طبی آسیب شناسی و ژنتیک رازی

 تحصیلات : پزشک ، متخصص آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی

سوابق :

 • مسئول فنی آزمایشگاه رازی
 • سهامدار و نایب رئیس هیات مدیره شرکت رازی نیک آزما
 • عضو سابق هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • مشاور ژنتیک
 • عضو آکادمی بین المللی پاتولوژی

 

 

  مسئولیـن فنـی :

 

1.   آقای دکتر سید محمود حبیب زاده

مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی آسیب شناسی و ژنتیک رازی

تحصیلات : پزشک ، متخصص آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی

 

2.   آقای دکتر سید علیرضا مصباح

 مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی آسیب شناسی و ژنتیک رازی

 تحصیلات : پزشک ، متخصص آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی

 

3.   آقای دکتر ابراهیم کرد مصطفی پور

مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی آسیب شناسی و ژنتیک رازی

 تحصیلات : پزشک ، متخصص آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی

  

4.   خانم دکتر آزاده صدیقی مقدم پور

مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی آسیب شناسی و ژنتیک رازی

تحصیلات : پزشک ، متخصص آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی

 

5.   خانم دکتر مرجان عسکری

مسئول فنی ژنتیک آزمایشگاه تشخیص طبی آسیب شناسی و ژنتیک رازی