روز جهانی کلیه

 

روز جهانی کلیه


هدف نامگذاری روز جهانی کلیه که در دومین پنجشنبه ماه مارس ( 24اسفند) جشن گرفته میشود، افزایش آگاهی جمعی در مورد اهمیت کلیه ها در سلامت و کاهش فراوانی بیماریهای کلیوی و مشکلات بهداشتی مرتبط با آن در سراسر جهان است. نامگذاری این روز، ابتکار مشترک انجمن بین المللی نفرولوژی ISNو بنیاد بین المللی کلیهIFKFاست.

شعار سال " ،2024سلامت کلیه برای همگان/ دسترسی عادلانه به مراقبت و درمان بهینه" انتخاب شده است.

 

جهت دریافت مقاله گزینه "دریافت" را انتخاب نمایید.