بخش های آزمایشگاه

بخش های آزمایشگاه رازی 


آزمایشگاه رازی با همکاری پرسنل متعهد و متخصص و بکارگیری تجهیزات مدرن بسیار دقیق و براساس پروتکل ها و استانداردهای روز جهان در حداقل زمان ممکن با پذیرش حضوری و اینترنتی قابلیت انجام و جوابدهی اورژانس تست های تخصصی و فوق تخصصی را دارد .پذیرش


نمونه گیری


تایپ و جوابدهی


ارتباط با آزمایشگاهها


جداسازی و توزیع نمونه ها و شستشو و استریلیزاسیون


هورمون شناسی و ایمونولوژی


بیوشیمی و سرولوژی


هماتولوژی و انعقاد


مولکولار پاتولوژی


پاتولوژی


میکروب


شناسی و میکروسکوپی


ژنتیک


تکنیکال


کنترل کیفیت و نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی