بخش میکروب شناسی

در این بخش کشت میکروبی کلیه مایعات بدن، کشت زخم و... همچنین رنگ آمیزی ها و آزمایشات مستقیم باکتری شناسی و قارچ شناسی انجام می شود. جهت رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای از هودهای کلاس دو مجهز به فیلتر هپا استفاده می شود.© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.