بخش میکروب شناسی

در این بخش کشت میکروبی کلیه مایعات بدن ، کشت زخم و.. همچنین رنگ آمیزی ها و آزمایشات مستقیم باکتری شناسی و قارچ شناسی انجام می شود . جهت رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای از هودهای کلاس دو مجهز به فیلتر هپا ا ستفاده می شود .© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.