بخش مدیریت كیفیت

بخش مدیریت كیفیت آزمایشگاه رازی از سال 1386 همزمان با استقرار استاندارد ISO 9001-2000 راه اندازی شد.

سیستم مدیریت كیفیت، سازمان را قادر می سازد نسبت به تجزیه و تحلیل خواسته های مشتریان اقدام كرده، فرایندهای دخیل در تولید محصول یا خدمات قابل قبول مشتری را تعیین و این فرآیندها را تحت كنترل قرار دهند.

خط مشی و اهداف كیفیت به منظور تعیین محوری اصلی برای هدایت سازمان تدوین می شود.

اهداف كیفیت ضمن سازگاری با خط مشی كیفیت باید التزام به بهبود داشته و نتایج آن قابل اندازه گیری باشد.بخش مدیریت كیفیت ابتدا فرآیندهای مرتبط و موثر بر هم را شناسایی می كند.هر فعالیت یا مجموعه ای از فعالیت ها كه با صرف منابعی ورودی ها را به خروجی تبدیل می كند یك فرایند به شمار می رود.

نیازهای مشتریان را مشخص كرده و راه كارهای مدیریتی برای هدایت افراد در دستیابی به اهداف سازمان تعیین می نماید.

جهت تداوم ارتباطات و یكنواختی فعالیت ها مستند سازی یكی دیگر از فعالیت هایی است كه تحت كنترل این بخش انجام می شود.

مستندسازی یعنی ثبت و تهیه كلیه فعالیت هایی كه در آزمایشگاه انجام می شود.

به منظور اطمینان از عملكرد سیستم مدیریت كیفیت و ارزیابی اثر بخشی آن و شناسایی فرصت ها ی بهبود یكی دیگر از فعالیت های تحت كنترل این بخش ممیزی های دوره ای می باشد.

ممیزی كیفیت: انجام بررسی های مستقل و نظام یافته جهت ارزیابی فعالیت های كیفی و نتایج حاصل از آنها كه با ترتیبات برنامه ریزی شده مطابقت داشته و مشخص نمودن اینكه آیا برنامه ها برای رسیدن به اهداف كیفی مناسب و به نحو موثر اجرا شده و تمامی نیازهای مشخص شده سیستم را برآورده می سازد.

ممیزی فرایندهای موثر بر كیفیت در آزمایشگاه رازی توسط چهار گروه متفاوت با چك لیست های جداگانه انجام می شود كه این چهار گروه عبارتند از:

1-سوپروایزری

2-مسئولین حفاظت و ایمنی

3-كنترل كیفی

4- مدیریت كیفیت

علاوه بر اینها خود سه گروه اول ممیزین نیز توسط بخش مدیریت كیفیت ممیزی می شوند وبخش مدیریت كیفیت نیز تحت ممیزی ممیزان خارجی، شركت های مشاوره، وزارت بهداشت و درمان و شركت های صادر كننده گواهی نامه ISO قرار می گیرد. به این ترتیب همه بخشها و فرآیندهای آزمایشگاه رازی تحت كنترل دوره ای می باشد.

كلیه نتایج ممیزی ها پایان هر ماه به بخش مدیریت كیفیت داده می شود و گزارش ماهیانه در خصوص عملكرد سیستم مدیریت كیفیت به مدیریت آزمایشگاه توسط نماینده مدیریت كیفیت داده می شود.

آزمایشگاه رازی باور دارد استقرار یك سیستم مدیریت كیفیت مناسب شرط لازم جهت عرضه مطلوب خدمات آزمایشگاه است.

 © تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.