بخش مديريت كيفيت

بخش مديريت كيفيت آزمايشگاه رازي از سال 1386 همزمان با استقرار استاندارد ISO 9001-2000 راه اندازي شد.

سيستم مديريت كيفيت ، سازمان را قادر مي سازد نسبت به تجزيه و تحليل خواسته ها ي مشتريان اقدام كرده،فرايندهاي دخيل در توليد محصول يا خدمات قابل قبول مشتري را تعيين و اين فرايندها را تحت كنترل قرار دهند.

خط مشي و اهداف كيفيت به منظور تعيين محوري اصلي براي هدايت سازمان تدوين مي شود.

اهداف كيفيت ضمن سازگاري با خط مشي كيفيت بايد التزام به بهبود داشته و نتايج آن قابل اندازه گيري باشد.بخش مديريت كيفيت ابتدا فرايندهاي مرتبط و موثر بر هم را شناسايي مي كند.هر فعاليت يا مجموعه اي از فعاليت ها كه با صرف منابعي ورودي ها را به خروجي تبديل مي كند يك فرايند به شمار مي رود.

نيازهاي مشتريان را مشخص كرده و راه كارهاي مديريتي براي هدايت افراد در دستيابي به اهداف سازمان تعيين مي نمايد.

جهت تداوم ارتباطات و يكنواختي فعاليت ها مستند سازي يكي ديگر از فعاليت هايي است كه تحت كنترل اين بخش انجام مي شود.

مستندسازي يعني ثبت و تهيه كليه فعاليت هايي كه در آزمايشگاه انجام مي شود.

به منظور اطمينان از عملكرد سيستم مديريت كيفيت و ارزيابي اثر بخشي آن و شناسايي فرصت ها ي بهبود يكي  ديگر از فعاليت هاي تحت كنترل اين بخش مميزي هاي دوره اي مي باشد.

مميزي كيفيت: انجام بررسي هاي مستقل و نظام يافته جهت ارزيابي فعاليت هاي كيفي و نتايج حاصل از آنها كه با ترتيبات برنامه ريزي شده مطابقت داشته و مشخص نمودن اينكه آيا برنامه ها براي رسيدن به اهداف كيفي مناسب و به نحو موثر اجرا شده و تمامي نيازهاي مشخص شده سيستم را برآورده مي سازد.

مميزي فرايندهاي موثر بر كيفيت در آزمايشگاه رازي توسط چهار گروه متفاوت با چك ليست هاي جداگانه انجام مي شود كه اين چهار گروه عبارتند از:

1-سوپروايزري

2-مسئولين حفاظت و ايمني

3-كنترل كيفي

4- مديريت كيفيت

علاوه بر اينها خود سه گروه اول مميزين نيز توسط بخش مديريت كيفيت  مميزي مي شوند وبخش مديريت كيفيت نيز تحت مميزي مميزان خارجي،شركت هاي مشاوره،وزارت بهداشت و درمان و شركت هاي صادر كننده گواهي نامه ISO قرار مي گيرد.به اين ترتيب همه بخشها و فرايندهاي آزمايشگاه رازي تحت كنترل دوره اي مي باشد.

كليه نتايج مميزي ها پايان هر ماه به بخش مديريت كيفيت داده مي شود و گزارش ماهيانه در خصوص عملكرد سيستم مديريت كيفيت به مديريت آزمايشگاه توسط نماينده مديريت كيفيت داده مي شود.

آزمايشگاه رازي باور دارد استقرار يك سيستم مديريت كيفيت مناسب شرط لازم جهت عرضه مطلوب خدمات آزمايشگاه است.

 © تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.