بخش كنترل كیفی

اهم وظایف بخش كنترل كیفی در آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت در 4 محور زیر خلاصه می شود.

 

1- ارزیابی كیفی تجهیزات و دستگاهها و لوازم مورد استفاده آزمایشگاه رازی به وسیله روشهای استاندارد و در دوره های زمانی تعیین شده توسط دستورالعمل های آزمایشگاه مرجع سلامت و بر اساس الزامات بین المللی استاندارد آزمایشگاهها (15189 ISO) این ارزیابی جهت اطمینان دائم از عملكرد صحیح و دقیق تجهیزات انجام می شود.

 

2- بررسی و ارزیابی كیفی آزمایشات انجام شده بمنظور افزایش صحت و دقت نتایج حاصله برای این كار داده ها و نتایج بدست آمده از سرم كنترلهای تجاری مورد استفاده قرار گرفته و با به كار گیری نمودارها و قوانین پایش و ارزیابی ویژه منترل كیفی خطاهای سیستماتیك و راندوم شناسایی شده و برای كاهش و به حداقل رساندن آنها تلاش می شود.

 

3- ارائه گزارشات منظم روزانه و ماهیانه به مدیریت مطابق ارزیابی های انجام شده و بر اساس چك لیست های فنی.

 

4- بررسی نتایج شركت در برنامه های كنترل كیفی خارجی ارائه شده توسط آزمایشگاه مرجع سلامت و شركت های معتبر خارجی مانند Lab Quality ویا Bio System به مسئول فنی و مدیریت آزمایشگاه جهت تعیین وضعیت كیفی آزمایشگاه و ارتقاء كیفیت آزمایشات.

 © تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.