بخش كنترل كيفي

 

اهم وظايف بخش كنترل كيفي در آزمايشگاه پاتوبيولوژي رازي رشت در 4 محور زير خلاصه مي شود.

 

1-ارزيابي كيفي تجهيزات و دستگاهها و لوازم مورد استفاده آزمايشگاه رازي به وسيله روشهاي استاندارد و در دوره هاي زماني تعيين شده توسط دستورالعمل هاي آزمايشگاه مرجع سلامت و بر اساس الزامات بين المللي استاندارد آزمايشگاهها (15189 ISO) اين ارزيابي جهت اطمينان دائم از عملكرد صحيح و دقيق تجهيزات انجام مي شود.

 

2-بررسي و ارزيابي كيفي آزمايشات انجام شده بمنظور افزايش صحت و دقت نتايج حاصله براي اين كار داده ها و نتايج بدست آمده از سرم كنترلهاي تجاري مورد استفاده قرار گرفته و با به كار گيري نمودارها و قوانين پايش و ارزيابي ويژه منترل كيفي خطاهاي سيستماتيك و راندوم شناسايي شده و براي كاهش و به حداقل رساندن آنها تلاش مي شود.

 

3-ارائه گزارشات منظم روزانه و ماهيانه به مديريت مطابق ارزيابي هاي انجام شده و بر اساس چك ليست هاي فني.

 

4-بررسي نتايج شركت در برنامه هاي كنترل كيفي خارجي ارائه شده توسط آزمايشگاه مرجع سلامت و شركت هاي معتبر خارجي مانند Lab Quality ويا Bio System به مسئول فني و مديريت آزمايشگاه جهت تعيين وضعيت كيفي آزمايشگاه و ارتقاء كيفيت آزمايشات.

 © تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.