جهت بیماران ناتوان یا بد حال سرویسهای خونگیری در ماشین، خونگیری در منزل، استفاده از صندلی چرخ دار درداخل آزمایشگاه به صورت رایگان در اختیار مراجعین قراردارد.

درصورت نیاز به این خدمات، با پذیرش آزمایشگاه هماهنگی فرمایید.© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.