تست های بيوشيميايی سرم مادر در سه ماهه  اول

بطور طبيعی ميزان Free β-hCG با افزايش سن حاملگی ، كاهش می يابد ، ولی در تريزومی 21مقدار آن افزايش می يابد. ميزان PAPP-A  بطورطبيعی با افزايش سن حاملگی ، افزايش و در سندرم داون كاهش می يابد. در هر سن حاملگی ،PAPP-A و β-hCG يك نسبت احتمالی مشخص دارند . هر چه ميزان β-hCG بيشتر و ميزان  PAPP-A كمتر باشد احتمال تريزومی ٢١ بيشتر است. امروزه با محاسبه سن مادر به همراه يافته هاي سونوگرافيك و اندازه گيري اين دو ماده در سرم مادر تا حدود 85-90درصد ميتوان ريسك ابتلا به سندروم داون را در دوره جنيني تعيين كرد.

در آزمايشگاه رازي اين امكان فراهم شده كه نمونه هاي سرم از زنان حامله، در 3 ماهه اول حاملگي، گرفته و به آزمايشگاه  معتبر Wagner-Stibbe در آلمان ارسال شود تا ضمن اندازه گيريPAPP-A  و β-hCG، در كنار يافته هاي سونوگرافي وسن مادر براي آنها ريسك ابتلاي جنين به سندروم داون و چند بيماري ژنتيك ديگرمحاسبه گردد.© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت میباشد.