پرینت
آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی رازی

http://www.razipath.com

ارسال نمونه

 آزمايشگاه هاي متعددي با ما همكاري داشته ، به  آزمايشگاه رازي نمونه ارسال مي نمايند. راهنمايي هاي لازم جهت ارسال نمونه درفايل pdf زير آمده است.