پرینت
آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی رازی

http://www.razipath.com

تست های اورژانس

نظر به اهميتي كه تسريع جوابدهي در تشخص بيماري و مداواي سريعتر بيماران دارد ، بدينوسيله   ليست آزمايشهاي تخصصي  كه امكان جوابدهي آنها در همان روز نمونه گيري   ( در صورت مراجعه قبل از ساعت 5  بعداز ظهر ) ميسر مي باشد را به اطلاع مي رساند:

 

1- T3 , T4 , FreeT3 , Free T4 , TSH , Anti Tyroglobulin ,

 Anti TPO , Tyroglobulin

2 - Hbs  Ag , Anti Hbs Ab , Anti Hbc ( IgG , IgM ) ,Hbe Ag , Anti Hbe Ab ,

 Anti HAV ( IgG , IgM )

3 – Anti HIV ,Anti HCV


( چنانچه نمونه پيش از ظهر به آزمايشگاه برسد ، جواب درهمان روز آماده خواهد بود و در غير اين صورت 24 ساعت بعد پاسخ ارائه مي شود. )

4- CEA , CA19 – 9 , AFP , CA125 , CA 15 – 3 , PSA , Free PSA

5- BHCG , LH , FSH , LTH , ( Prolactin ) , Testestron

6- Anti Toxoplasma ( IgG , IgM ) , Anti Rubella ( IgG , IgM ) ,

 Anti CMV  ( IgG , IgM ) , Anti Herpes ( IgG , IgM ) ,Anti EBV ( IgG , IgM )

7- Troponin I , CK MB , HS CRP

8- GH , ACTH , Insulin , Renin , PTH , Vitamin D

9- IgG , IgM , IgA , C3 , C4

10- HbA1C , Lipase , Aldolase , Ammonia , Lactate , Mg

11- Anti DNA , Ferritin

12- Bone Marrow Aspiration , Cytology Specimens


براي انجام اورژانس هاي تخصصي كه در ليست فوق موجود نمي باشند امكان پاسخگوئي بسياري از آنها تا حداكثر 24 ساعت بعد وجود دارد لطفاً باشماره تلفن 3224647  تماس بگيريد.