پرینت
آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی رازی

http://www.razipath.com

جهت بیماران ناتوان

جهت بیماران ناتوان یا بد حال سرویسهای خونگیری در  ماشین، خونگیری در منزل، استفاده از صندلی چرخ دار درداخل آزمایشگاه به صورت رایگان در ا ختیار مراجعین قراردارد.

درصورت نیاز به این خدمات ، با پذیرش آزمایشگاه هماهنگی فرمایید.