پرینت
آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی رازی

http://www.razipath.com


     بیمه های طرف قرارداد آزمایشگاه رازی عبارتند از:

1.  تامین اجتماعی ، بیمه سلامت (خدمات درمانی) ، نیروهای مسلح (کارکنان ، جانبازان و عائله انها) ، جانبازان و عائله آنها ، مرکز بهد‌اشت روستایی

2.      بانک ها (تجارت ، ملت ، صاد رات ، سپه ،کشاورزی ، رفاه کارگران)

3.     شرکت نفت ، صد ا و سیما

4.     کمیته امد اد

5.  بیمه ایران ( کلیه شرکت های طرف قرارد اد با بیمه ایران د ر سراسر کشور که د ارای مهر بیمه ایران بر پشت نسخه می باشند)

6.     بیمه های مکمل ایران ( شرکت ملی نفتکش ، کمیته امداد ، دخانیات ، جهاد کشاورزی ، ایثارگران)

7.     بیمه د انا ( شرکت مد یریت برق لوشان ، شرکت مهند سین قد س نیرو ، شرکت توزیع نیروی برق گیلان ، شرکت بهره برد‌اری و تعمیراتی مپنا نیروگاه و شرکت آب و فاضلاب شهری پره سر و...) از استان گیلان و خارج از استان شرکت های طرف قرارد اد با بیمه د انا که مهر بیمه دانا را د ارا باشند .

8.     آتیه سازان ( فرهنگیان شاغلین آموزش و  پرورش ، اد اره  کل منابع طبیعی و ایثارگران منابع طبیعی ، کاشی خزر  ، شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم) کارکنان بیمه سلامت و بازنشستگان اداره

9.      بیمه البرز 

10.   بیمه پارسیان  (کارکنان بیمه پارسیان ، اد اره کل شیلات استان گیلان)

11.    بیمه آرمان

12.   شرکت کمک رسان

13.  بیمه کوثر

کد فرم: 6-361-5-چ