پرینت
آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی رازی

http://www.razipath.com

ساعت کار آزمایشگاه

جهت رفاه حال مراجعین محترم ساعت کار آزمایشگاه رازی از ساعت 7 به 6:30 صبح تغییر یافت