پرینت
آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی رازی

http://www.razipath.com

اطلاع رساني از طريق پيامك

در صورتي كه جواب آزمايش قبل از موعد مقرر آماده شده باشد با ارسال پيامك به اطلاع مراجعين محترم رسانده مي شود.

جهت استفاده از اين سرويس لطفاً شماره تلفن همراه خود را در اختيار بخش پذيرش قرار دهيد.